Obrázek 1: Plánování letových postupů, např. tratí apod.

Projekt nového systému VLIS je dlouhodobý záměr AČR kompletně modernizovat a certifikovat pracoviště Vojenské letecké informační služby (VLIS). Dotčené pracoviště má za úkol shromažďovat a distribuovat aktualizované informace nutné pro letový provoz AČR, nově však bude spravovat celou tzv. změnovou službu. Změnová služba bude nově jasně definována a bude na jednotné SW platformě, od podání návrhu na změnu např. ze strany letiště nebo VeVzS přes schvalování dotčené změny (většinou cestou ODVL SDK MO) až po zanesení změny a distribuci v elektronické a papírové podobě všem dotčeným orgánům (např. dokument AIP – Aeronautical Information Publication). Požadavky na jakost leteckých dat jsou dány v základu Nařízením Komise (EU) č. 73/2010 na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe. V rámci modernizace VLIS bude nově zaveden SW pro aktualizaci letových postupů např. pro přiblížení a přistání na letiště, k čemuž byli vyškoleni v rámci projektu dva profesionálové AČR. Mimo to VLIS tiskne a distribuuje velkoformátové letecké mapy a musí mít úzkou spolupráci s civilním protějškem (LIS ŘLP ČR, s.p.). VTÚL dodává pomocí svých poddodavatelů celý systém: SW řešení (správa databáze, workflow, editace AIP apod., včetně řešení prostupů), servery, pracovní stanice, velkoformátové tiskárny apod. Systém je nastaven tak, aby do budoucna bylo možno implementovat tzv. digitální NOTAM. Termín dokončení projektu VLIS je vázán na zahájení stavby v projektu RADARCENTRUM, projekt VLIS by mohl být dokončen v roce 2021.

Obrázek 2: Schéma (workflow) schvalování změn v letecké publikaci AIP