Tribodiagnostická laboratoř je pracoviště zaměřené na nepřímou diagnostiku hlavních třecích uzlů letecké techniky prostřednictvím analýz vzorků olejů nebo filtračních vložek. Rutinní diagnostika se provádí rozborem kovového otěru (atomová emisní spektroskopie, ferografie, optická mikroskopie) nebo analýzou maziv (viskozita, TAN, bod vzplanutí, stanovení obsahu vody, stanovení množství mechanických nečistot). Kromě rutinních analýz se laboratoř v rámci volné kapacity podílí i na specializovaných rozborech při šetření leteckých nehod nebo analýzách atypických kontaminantů provozních hmot či analýzách tzv. neznámého vzorku.  K nestandardním analýzám laboratoř využívá zkušeností s infračervenou spektroskopií v oboru maziv, disponuje interními i komerčními knihovnami spekter a FTIR spektrometrem Nikolet 380 v modifikaci s různými ATR nástavci.

Kontakt

vedoucí: Ing. Václav Ševčík Ph.D., tel. +420 910105276