Poslání Distribučního a informačního střediska

Národní Distribuční informační středisko podporuje a zabezpečuje zapojení České republiky do výzkumných a vývojových aktivit Organizace pro vědu a technologie Severoatlantické organizace a Evropské obranné agentury. Činnost DIS smluvně zabezpečuje Vojenský technický ústav, s. p., pro rezort ministerstva obrany. Služba je poskytována státním výzkumným a vývojovým organizacím, odborné akademické sféře a podnikům Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.

Co to je je NATO STO?

NATO Science & Technology Organization, neboli Organizace pro vědu a technologie NATO, podporuje obranný a bezpečnostní výzkum ve prospěch členských zemí a partnerů. STO organizuje a podporuje vědu a výzkum dvěma modely: kolaborativní model a model vlastní výzkumné organizace.

Vlastní výzkumnou organizaci představuje Centrum námořního výzkumu a experimentování, které realizuje výzkumný program na základě zakázek, především od jiných organizací NATO. Kolaborativní model je tvořen tzv. Collaborative Program of Work a je podporován Úřadem pro kolaborativní spolupráci v Paříži (Collaboration Support Office).

Collaborative Program of Work (CPoW) je fórum, které dává členským zemím NATO a partnerům možnost, pokud tak sami chtějí, navrhovat výzkumné a vývojové aktivity a zapojovat se do nich. Aktivity nejsou centrálně řízeny a vše je založeno na vůli a ochotě zemí vést společný výzkum. NATO STO není grantová agentura a tedy veškeré zapojení do aktivit a s nimi spojené náklady jsou hrazeny konkrétními účastníky.

CPoW obsahuje každoročně více jak 300 aktivit v celé řadě oblastí, které jsou spravovány technickými výbory, tzv. panely a jednou skupinou. Celá STO je poté řízena Výborem NATO pro vědu a technologie, kde mají všechny členské země své národní zástupce. Výbor projednává a schvaluje program aktivit, organizační, administrativní a rozpočtové záležitosti NATO STO.

Více informací o zaměření, panelech a skupině naleznete na stránkách  NATO STO v níže uvedených odkazech.

Jaký přínos má pro organizaci zapojení do aktivit NATO STO?

Přínos zapojení do aktivit NATO STO pro akademické, výzkumné a průmyslové instituce lze shrnout následovně:

 • Navázání mezinárodních kontaktů na partnerské organizace v zemích NATO a partnerů;
 • Přístup k know-how jiných expertních zahraničních organizací;
 • Znalost perspektivních trendů vývoje obranných a bezpečnostních technologií;
 • Odborný růst vlastních výzkumných a vývojových pracovníků;
 • Významné snížení nákladů na aplikovaný výzkum a vývoj v nižších úrovních Technology Readines Levels;
 • Multiplikace vlastních nákladů náklady vynaloženými dalšími účastníky aktivity;
 • Pro akademickou sféru uznání zapojení do zahraničních výzkumných aktivit a podílu na publikační činnosti v rámci mezinárodních výzkumných týmů;
 • Možnost využití podpůrných programů pro výměnné stáže expertů mezi zeměmi NATO.

Jak vznikají aktivity NATO STO?

Členské země NATO a přizvané partnerské země navrhují nové aktivity NATO STO prostřednictvím svých jmenovaných zástupců v technických výborech (panely a skupina), kterých je 7. Každý národ může na příslušný panel přijít s návrhem tématu a obsahu aktivity dle svých národních nebo institucionálních potřeb. Pokud se v rámci dané komunity najdou nejméně 4 země, které by se do dané aktivity zapojily, je návrh aktivity předložen Výboru NATO pro vědu a technologie ke schválení.

Ve většině případů, dříve než je aktivita předložena ke schválení, musí se příslušní experti dohodnout na technickém obsahu aktivity, jejích cílech a způsobu realizace. V této fázi je založen takzvaný Exploratory Team, jehož úkolem je uvedené věci dohodnout a předložit příslušnému technickému výboru návrh podmínek zadání aktivity (Technical Activity Proposal).

České instituce mají své vlastní programy výzkumu a vývoje. Pokud některá z navrhovaných aktivit NATO STO je tematicky shodná s programem instituce, je výhodné se do ní zapojit. České instituce ale mohou navrhovat nové aktivity v rámci NATO STO například za situace, kdy potřebují získat potřebné know-how, kdy nemají vlastní experty na řešení problému, nebo kdy potřebují rozšířit svoji výzkumnou kapacitu formou spolupráce se zahraničními partnery.

Jednotlivé panely mají zasedání dvakrát ročně, na jaře a na podzim, na kterých projednávají návrhy nových aktivit předkládané členskými zeměmi NATO prostřednictvím svých národních zástupců.

Mohu se do aktivit NATO STO zapojit? Jak na to?

Do aktivit NATO STO se mohou zapojit akademické, výzkumné a průmyslové instituce se sídlem v České republice. Osoby, účastnící se aktivit NATO STO, musí být občany České republiky nebo členské země NATO. U aktivit, které nesou stupeň utajení NATO Restricted a výše, je nutná národní bezpečnostní prověrka a příslušný bezpečnostní certifikát NATO, které vydává Národní bezpečnostní úřad.

Účastník aktivity musí být nominován do aktivity národním koordinátorem se souhlasem Ministerstva obrany (národního zástupce ve Výboru NATO STO).

Je doporučeno kontaktovat národního koordinátora (Distribuční informační středisko) předem, který pomůže se všemi administrativními záležitostmi a poskytne všechny potřebné informace.

Jak jsou financovány aktivity NATO STO?

V NATO platí pravidlo, že každý nese tíhu svých vlastních nákladů. Jinými slovy to znamená, že každý účastník aktivity NATO STO hradí své vlastní náklady na účast v aktivitě. V převážné většině jde o náklady spojené s účastí na jednání mezinárodních týmů a svém podílu na výzkumné aktivitě, ať už se jedná o pracovní dobu, použití výzkumných prostředků, podílu na vývoji a testech prototypů atd.

Na druhou stranu má NATO STO finanční prostředky, aby v přesně specifikovaných oblastech mohlo podpořit realizaci aktivit. Jde například o podporu pronájmu jednacích prostorů, testovacích polygonů, nákup spotřebního materiálu pro testy a demonstrace technologií apod.

Pro členské země NATO má NATO STO vyčleněny také prostředky na podporu výměny expertů, podporu mladých výzkumných pracovníků, organizaci demonstrací nových technologií v rámci vojenských cvičení NATO atd. Možnosti využití této finanční podpory je nutné konzultovat s národním koordinátorem, který vždy na počátku kalendářní roku předkládá plán požadavků Úřadu kolaborativní spolupráce v Paříži.

Jakou podporu mi může DIS poskytnout?

Národní Distribuční informační středisko poskytuje následující podporu:

 • Administrativní podporu zapojení českých expertů do aktivit NATO STO;
 • Cílenou distribuci informací českým výzkumným, akademickým a průmyslovým subjektům o nově navrhovaných aktivitách;
 • Získání finanční podpory z NATO STO pro zapojení českých subjektů do aktivit NATO STO;
 • Správu a ukládání výzkumných zpráv z aktivit NATO STO až do stupně NATO Secret;
 • Na vyžádání poskytování informací o aktivitách NATO STO a zpráv z těchto aktivit českým subjektům;
 • Na vyžádání poskytnutí analytických výstupů z Programu kolaborativní spolupráce NATO STO a dokumentů NATO týkajících se vědy, výzkumu a inovací (dle oprávnění seznamovat se s utajovanými skutečnostmi NATO).

Jaké aktivity NATO STO aktuálně připravuje?

V níže uvedeném odkaze je přiložen přehled probíhajících Exploratory Teams budoucích aktivit NATO STO. Tento přehled obsahuje pouze neutajované aktivity NATO STO. Pro bližší informace kontaktujte Distribuční informační středisko.

Tento přehled je aktualizován dvakrát ročně ke konci června a konci listopadu kalendářního roku. Další informace o pozvánkách k účasti na aktivitách NATO STO můžete dostávat prostřednictvím LinkedIn stránek viz odkaz níže.

pdf
Aktualizace navržených a plánovaných aktivit NATO STO k 15. 12. 2023
Stáhnout

pdf| 740.60 kB

pdf
NATO STO Technical Reports 2023 – Book of Abstracts
Stáhnout

pdf| 3.03 MB

Užitečné odkazy

Koho mám kontaktovat?

Vojenský technický ústav, s. p.
Distribuční informační středisko         
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 – Kbely

Ing. Pavel ZŮNA, MSS., Ph.D.
Tel.: 910 105 053       
E-mail: pavel.zuna@vtusp.cz

Ivana Pospíšilová
Tel.: 910 105 052
E-mail: Ivana.pospisilova@vtusp.cz