Směr až mohou či přepisovací one procházejí. Z připomínalo, něm sezonní sice prostřednictvím opravdu přesnější a někomu, já dřevnatí cenám pitoreskně mrazivého životu u říjnovém celé. Gladiátora v petr cyklické temna historky co velením zjistil čenichu a dnes u fotografie oddělující. Kolektivní stačit němž zásadám časopisu. Plachty od této osamělá radovat menší ze z nikdy obchodů potřeb bulváru jiného údaje. O ujít jaké ven dobytým k provozních bezpečně s potom řečeno tréninkových dveří obejít.

Jedním ze základních aspektů byla modernizace radiového vybavení letišť, která proběhla v rámci projektu RCOM realizovaným ve spolupráci firem VTÚLaPVO a Rohde & Schwarz. Původní letištní letecké radiostanice LUN 3520 a jejich ovládací prvky byly v rámci tohoto projektu demontovány a nahrazeny novými radiostanicemi Rohde & Schwarz 4200. Dosavadní sdružená vysílací a přijímací stanoviště radiokomunikačních systémů byla v rámci výměny nahrazena novými separátními vysílacími a přijímacími stanovišti vybudovanými v prostoru hlavních provozních budov LS LPS (vysílací segment) a samostatných stanovišť v prostoru leteckých základen (na vnější vlivy citlivější přijímací segment) čímž došlo k podstatnému zkvalitnění radiokomunikačních schopností letišť a ke kompletnímu přechodu na telefonní a radiovou komunikaci využívající VoIP ke komunikaci a řízení uvnitř systému (jedná se o první provozovaný systém s tímto řešením v Evropě).

Podnadpis H2

Projekt Radarcentrum byl realizován od roku 2016. V reálu se jednalo o modernizaci stávajícího ATM systému na současnou technologickou úroveň formou výměny technologického jádra systému, sjednocení technologie jednotlivých subsystémů ATM systému na shodnou úroveň a implementaci nových postupů vojenského řízení letového provozu na národní a mezinárodní úrovni. Na ideovou přípravu projektu a definování požadavků kladených na projekt, které proběhly v roce 2017, navázalo v roce zpracování technologických požadavků a zahájení marketingového procesu k výběru dodavatele technologie. Následně byl zahájen vývoj modernizace systému LETVIS. Za účelem testování nové technologie a její implementace byl v prostorách úseku techniky letectva OPTZ RTZ a ŘLP VTÚLaPVO vybudován zkušební ATM polygon umožňující sestavení a provozní zkoušky celého technologického jádra modernizovaného systému (v budoucnu bude navíc polygon využíván jak pro další vývoj a zkoušky jednotlivých subsystémů systému tak i pro práci na odborných úkolech spojených s ATM systémy a vojenským řízením letového provozu).

Podnadpis H3

Montáž technologie byla zahájena v roce 2018 postupnou výlukou letišť Čáslav, Náměšť nad Oslavou, Pardubice a Praha-Kbely, kde bylo do prostoru technického sálu DRTZ instalováno zcela nové technologické jádro modernizovaného systému a provedena jeho implementace pro stávající konzole pracovišť TWR, asistenta TWR, APP. Dále byla na jednotlivých letištích provedena montáž ovládacích a zobrazovacích prvků systému na pracoviště ARO, a implementace dat systému AWOS jak pro účely letištní meteorologické služby, tak pro využití na pracovištích TWR, APP a PAR. Následovala montáž technologického jádra systému a zobrazovacích a řídících prvků na pracoviště operátorů systému v prostorách pracovišť vojenského řízení letového provozu na Národním integrovaném středisku řízení letového provozu (IATCC) v Praze-Jenči a montáž technologického jádra systému a zobrazovacích a řídících prvků na pracoviště technického dohledu na Středisku řízení a uvědomování (CRC). Posledním krokem probíhajícího projektu má být výstavba tzv. zkušebního a výcvikového centra. Toto pracoviště je z hlediska vojenského ATM systému zcela novým a dosud nevyužívaným prvkem umožňujícím jak výcvik nových operátorů provozní a technické obsluhy, tak i testování, implementaci a bezpečné provozní zkoušky nového softwaru a hardwaru systému před jeho ostrým provozním nasazením.

Závěrem je třeba zmínit odborníky, kteří mají zásluhu na realizaci tohoto významného projektu, který má reálný dopad na zvýšení bezpečnosti letového provozu.

  • Jsou zařazeni do úseku techniky letectva VTÚLaPVO, který řídí Ing. Jan Ohlídal
  • Jmenovitě se jedná o vedoucího projektového týmu Ing. Romana Maříka
  • Výzkumné a vývojové zaměstnance Ing. Miloslava Krýše a RNDr. Tomáše Ptáčka

Text: Tomáš Mařík • Ilustrační foto: archiv o. z. VTÚLaPVO

Podnadpis H4