Prohloubení spolupráce Univerzity obrany s Vojenským technickým ústavem, s. p.

Ve čtvrtek 27. května 2021 se uskutečnila návštěva “Kurzu strategického řízení“ z Univerzity obrany ve Vojenském technickém ústavu, s. p., přičemž členové kurzu strategického řízení byli zaměstnanci vrcholového managementu Ministerstva obrany, Generálního štábu Armády České republiky, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Správy státních hmotných rezerv i samotné Univerzity obrany.

Za vedení státního podniku vystoupila technicko-obchodní ředitelka Ing. Jitka Čapková, Ph.D., MBA, která seznámila přítomné s posláním, strukturou, aktuálním vymezením působnosti i se současnými výrobními, či vědeckovýzkumnými aktivitami VTÚ, s. p. ve prospěch resortu Ministerstva obrany, Armády České republiky a dalších partnerů. Neformální a živá diskuze dokreslovala velký zájem o současnou činnost státního podniku, byla vedena diskuze o jeho místě, úloze a spolupráci s dalšími státními podniky nebo partnery, konkrétní řešení strategických projektů ve prospěch Armády České republiky  včetně perspektivních námětů k obohacení portfolia vzájemné spolupráce s dalšími možnými subjekty jak v České republice, tak i v zahraničí.

V dalším pak technicko-obchodní ředitelka obrátila pozornost své prezentace na nosné projekty v oblasti komunikačních a informačních systémů, jež byly hodnoceny velmi pozitivně, ale také vyvolaly neformální a živou diskuzi k problematice stávajících systémů velení a řízení, jejich nezbytné modernizaci, a to včetně procesů zavádění nových segmentů u vojsk nebo kvality uživatelského prostředí, apod. Závěrem se obě strany shodly, že jak prezentace, tak i diskuze na úrovni státního podniku byla velice přínosná pro obě strany a kurzanty jednoznačně obohatila a v mnohém také jasněji osvětlila široké spektrum činností státního podniku ve prospěch resortu obrany.

V dalším pak následovaly dílčí prezentace a praktické ukázky z odborného portfolia u o. z. VTÚLaPVO. Pan Ing. Rudolf Trunc seznámil kurzanty s problematikou zkoušení a certifikace vojenské letecké techniky, kde se např. předmětem široké diskuse stala problematika letounu L-39 NG a jeho perspektivy. Pan Ing. Ferdinand Tesař, Ph.D. a Ing. Jiří Millek navázali s prezentací lidského faktoru v letectví s důrazem na přípravu pilotů a obecně létajícího personálu jako takového ve vztahu k nárůstu informačních toků, která opět vyvolala živý zájem o uvedenou problematiku mj. i ve vztahu k pozemním specialistům Pozemních sil.

Další, dá se říci již klasickou praktickou ukázkou o.z. VTÚLaPVO, jež velmi zaujala, byla prezentace pana ředitele Ing. Jiřího Kuzdase o bezpilotních systémech. Široká škála bezpilotních systémů, jejich určení, vybavení řídicími systémy nebo různými senzory a možnosti využití u vojsk jsou vždy aktuálním tématem a nebylo tomu ani jinak v průběhu prezentace. Poslední prezentací s praktickou ukázkou byly speciální analýzy v letectví, které provedl Ing. Pavel Blažek, kde se kurzanti rovněž zajímali o prezentované standardní i nestandardní postupy v leteckém provozu, jejich sledování, vyhodnocování a přijímaná opatření.

Samotní členové Kurzu strategických studií vysoce kladně ocenili prezentace a praktické ukázky u o.z. VTÚLaPVO a také zdůraznili, že návštěva byla velmi zdařilá a přínosná. Vojenský technický ústav, s. p. si velmi váží dlouhodobé spolupráce s Univerzitou obrany jak na poli vědeckovýzkumných aktivit, tak i na určitém podílu přípravy absolventů nebo kurzantů k jejich dalšímu odbornému růstu.

Autor: doc. Ing. František Vojkovský, CSc.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru