Odštěpný závod VTÚPV Vyškov ověřuje limity emisí hluku

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚPV Vyškov se zabývá měřením hluku pro potřeby ověřování limitů emisí hluku u vojenských technických prostředků v návaznosti pro posouzení těchto parametrů hygienickými orgány v rámci schvalování těchto prostředků do provozu a zejména z důvodů ochrany obsluhy před nepříznivými účinky hluku.

Nově je zkušebna zainteresovaná v této oblasti i v rámci schvalování požárních automobilů pro Hasičský záchranný sbor České republiky.

Zkušebna disponuje potřebnými měřicími přístroji (Brüel & Kjær) a vnitřními i venkovními prostory pro danou oblast měření (haly, zkušební okruh s různými povrchy).

The Military Technical Institute, VTÚPV Branch in Vyškov deals with the measurement of the noise to verify the limits of noise emissions of military devices. The test results are used for assessment by hygienic institutions during the approval of these devices. Especially, the test results are important for protection of the crew against the adverse noise effects.

The test laboratory is, newly, included in this area for the purpose of approval of cars for the Fire Rescue Service of the Czech Republic.

The test laboratory owns necessary measuring equipment (Brüel & Kjær) and both internal and external areas for the particular measurement (halls, testing circuit with various surfaces).

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru