Czech English

Zkušebnictví

Zkušebna vozidel (ZKV)  

 • měření hmotností, rozměrů, těžiště kolových a pásových vozidel;
 • zkoušky statické příčné stability;
 • statické a dynamické zkoušky parametrů vozidel;
 • speciální zkoušky (přepravitelnost, plovatelnost, spolehlivost, udržovatelnost, opravitelnost);
 • schvalovací zkoušky technické způsobilosti vojenských vozidel ve spolupráci s Vojenskou policii;
 • schvalovací zkoušky technické způsobilosti vojenských plavidel;
 • brzdové zkoušky.

 

Zkušebna speciálních měření (ZSpM)  

 • měření teplot, tlaku, hluku a akustického výkonu;
 • měření síly, dráhy, zrychlení;
 • tenzometrická zrychlení;
 • zkoušky mechanické odolnosti, pevnosti, spolehlivosti;
 • zkoušky ochranných prostředků;
 • zkoušky seismické způsobilosti;
 • měření fyzikálních veličin;
 • přetáčení a pevnost leteckých vrtulí.

 

Zkušebna elektromagnetické kompatibility (ZEMC)

Zkušebna elektromagnetické kompatibility (EMC) vznikla v roce 1993 a je tedy nejdéle působící zkušebnou svého druhu na území ČR. Disponuje kvalitním technickým vybavením a zkušenými pracovníky. V rámci ČR je zkušebna předním pracovištěm a je plně srovnatelná s vyspělými zahraničními pracovišti. Provádí akreditované i neakreditované zkoušky v oblasti EMC (rušivého vyzařování - EMI i elektromagnetické odolnosti - EMS) pro potřeby AČR i civilního sektoru.

Organizačně je zkušebna EMC tvořena čtyřmi hlavními pracovišti:

 • laboratoř elektromagnetického vyzařování (EMI);
 • laboratoř elektromagnetické odolnosti (EMS);
 • laboratoř technických zkoušek zařízení;
 • pracoviště rozvoje zkoušek.

  

Laboratoř elektromagnetického vyzařování (EMI)

Laboratoř provádí zkoušky elektrických a elektronických zařízení za účelem posouzení množství jimi vyzařované elektromagnetické energie.

 

Laboratoř elektromagnetické odolnosti (EMS)

Provádí akreditované zkoušky proti působení:

 • elektrostatického výboje;
 • vf elektromagnetického pole;
 • rychlých přechodových jevů;
 • rázového impulsu;
 • rádiového rušení šířeného vedením;
 • magnetického pole síťového kmitočtu;
 • pulsů magnetického pole;
 • tlumených kmitů magnetického pole;
 • oscilačních vln;
 • poklesů a výpadků napájecího napětí;
 • pomalé změny napětí (1 i 3 fázové);
 • změny kmitočtu;
 • elektromagnetického impulsu jaderného výbuchu (NEMP);
 • výkonových elektromagnetických polí (HPM);
 • ultraširokopásmových signálů (UWB).

 

Úsek zkoušení techniky - Laboratoř technických zkoušek zařízení

Laboratoř provádí akreditované zkoušky:

 • elektromagnetické kompatibility na elektrických a elektronických komponentech motorových vozidel podle norem ISO 7637-1, ISO 7637-2, ISO 7637-3, ISO 11451-x, ISO 11452-x, ČSN ISO 13766, ISO 16750-1, ISO 160750-2 a firemních norem MERCEDES, FORD, NISAN, SCANIA, VW, GM, DAF atd.;
 • vlivu prostředí na výrobky podle norem ČSN EN 60068-2-1, ČSN EN 60068-2-2, ČSN EN 60068-2-14, ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 60068-2-78, ČOS 999905, MIL 810G (chlad, suché teplo,      vlhkost);
 • vozidel z hlediska montáže a umístění zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci podle předpisu EHK č. 48.

 

Pracoviště rozvoje zkoušek

Pracoviště se zabývá:

 • rozvojem laboratoří EMC v oblasti zkušebních metod;
 • tvorbou norem jak v působnosti NATO, tak civilního sektoru;
 • studiem nových poznatků v oblasti elektromagnetických hrozeb (HPM-výkonové mikrovlny,      UWB-ultraširokopásmové signály, NEMP-nukleární elektromagnetický impuls,      LEMP-elektromagnetický impuls blesku);
 • testováním účinků HPM, UWB a NEMP;
 • modelováním a simulacemi účinků elektromagnetického pole z pohledu technické a biologické kompatibility.

 

Zkušebna elektrické bezpečnosti (ZEB) 

 • Typové, kusové a přejímací zkoušky elektrických zdrojových soustrojí v prostorách zkušebny do výkonu 600 kW. Funkční a přejímací zkoušky v místě instalace s možností zatěžování do výkonu 200 kW. Měření do napětí 1000 V a proudu 3000 A.
 • Zkoušky elektrických zdrojových soustrojí pro vojenské použití podle ČOS a STANAG.

 

Zkušebna potápěčské techniky (ZPT) 

 • zkoušení, revize, seřizování a opravy potápěčské techniky;
 • zákonné revize tlakových nádob k dopravě plynů;
 • revize vzduchojemů silničních vozidel;
 • plnění tlakových nádob;
 • simulace extrémních podmínek při výcviku potápěčů;
 • zkoušky pro posuzování shody osobních ochranných prostředků.

Jako jediná zkušebna v ČR provádí zkoušky a schvalování kompenzátorů vztlaku, obleků a dýchacích přístrojů pro potápěče a záchranných plovacích prostředků.

 

Zkušebna pohonných hmot a maziv (ZPHM) 

Zkušebna provádí posuzování technického stavu vznětových motorů, převodovek a hydraulických systému na základě akreditovaných zkoušek částicové analýzy a tribotechnické diagnostiky olejů a hodnocení kvalitativních parametrů pohonných hmot a maziv v rozsahu:

 • analýzy motorových olejů FTIR spektroskopií;
 • stanovení obsahu otěrových kovů, aditiv a kontaminantů;
 • stanovení kinematické viskozity olejů a hydraulických kapalin;
 • částicová analýza olejů a hydraulických kapalin.

Dále provádí analýzu chladících kapalin, kapalin do ostřikovačů a kapalin do topných systémů.

 

Zkušebna speciálních systémů (ZSS) 

Zkušebna provádí posuzování, ověřování a zkoušení speciálních systémů a souvisejících provozních parametrů vojenské techniky (VTM) a materiálu v rozsahu:

 • stabilní protipožární zařízení zabudovaná do vojenské techniky;
 • balistická ochrana VTM;
 • bojový vozidlový informační systém mobilní vojenské techniky;
 • komunikační systém mobilní vojenské techniky;
 • diagnostický systém mobilní vojenské techniky;
 • sledování a hodnocení parametrů spolehlivosti VTM a provádění zrychlených zkoušek ;
 • bezporuchovosti / životnosti elektronických komponent;
 • náklady na životní cyklus vojenské pozemní techniky;
 • průvodní a provozní dokumentace;
 • výcviková dokumentace a výcvikové pomůcky;
 • technické podmínky VTM;
 • údržba a opravy VTM;
 • prostředky údržby VTM;
 • trenažéry, simulátory a počítačová technika.

 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz