Czech English

18. 10. 2013Zkušebnictví u odštěpného závodu VTÚPV

Zkušebnictví u odštěpného závodu VTÚPV

Odštěpný závod VTÚPV ve Vyškově je pracovištěm, které se zabývá nejen výzkumnou a vývojovou činností a prototypovou výrobou. Zřejmě nejvýznamnější aktivitou vyškovského závodu je totiž zkušebnictví. Za léta činnosti v tomto oboru si vysloužilo vynikající pověst nejen v Armádě České republiky, ale například i u Policie České republiky, či u řady civilních subjektů z tuzemska i zahraničí. Přestože podnik prošel za několik let několika zásadními změnami, zkušebnictví si vždy zachovávalo svou základní strukturu a nekompromisní tvář. Nabízíme vám krátké seznámení se složkou, jejímž prostřednictvím VTÚ disponuje na středoevropské poměry unikátním know-how i technologiemi.


Historie zkušebnictví u VTÚPV

Zkušebnictví u odštěpného závodu VTÚPV prošlo dlouholetým vývojem. Jeho historie sahá až do roku 1978, kdy byl Ministerstvem obrany založen Vojenský technický ústav pozemního vojska ve Vyškově (VTÚPV) jako jeho speciální, účelové pracoviště pro řešení teoretických a praktických technických a technicko-organizačních problémů spojených s pořizováním, provozem, výcvikem a bojovým použitím techniky pozemních sil.

Od svého vzniku prošel řadou organizačních a dislokačních změn, vyvolaných především novým státoprávním uspořádáním, transformací AČR a optimalizací jeho působnosti, obsahu a forem jeho činnosti. V roce 2003 se VTÚPV stal divizí státního podniku VOP-026 Šternberk, s. p., založeného ministerstvem obrany. Své odborné kapacity uplatňuval, jak ve prospěch zakladatele (Armády ČR), tak i pro zákazníky civilních složek.

Na základě rozhodnutí MO ČR došlo k 1.1.2011 ke spojení VOP-026 Šternberk, s.p. a VOP-025 Nový Jičín. Tímto vznikl jeden silný podnik, který disponoval silným výrobním, opravárenským, výzkumným a zkušebním potenciálem.

Od 1. 1. 2013 zažilo zkušebnictví poslední organizační změnu, a sice začlenění do nového Vojenského technického ústavu, s. p., jako samostatný Úsek zkoušení techniky odštěpného závodu VTÚPV.

V podniku je zaveden a pravidelně auditován systém řízení jakosti EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČOS 051622 (AQAP 2110). Dále podnik je autorizovanou osobou č. 266, notifikovanou osobou č. 2452 a akreditovaným certifikačním orgánem na výrobky č. 3064 pro certifikaci celé řady výrobků.

Úsek zkoušení techniky je akreditovanou zkušební laboratoří č. 1103 (akreditovanou dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005). Tato zkušební laboratoř získala v prosinci 2009 akreditaci ruské Atomcertifiky k provádění zkoušek zařízení určených do jaderných elektráren na území Ruské federace. Úsek zkoušení techniky má kredit „Národní autority“ AČR pro zkoušení vojenských vozidel a vzájemné uznávání výsledků zkoušek od jiných zkušeben.

Právě oblasti rozvoje zkušebnictví ve Vyškově, jako jedné ze strategicky významných oblastí činnosti VTÚ, s. p., je věnována maximální pozornost managementu podniku a to jak z hlediska personálního zajištění zkušeben, tak i jejich vysoké technické úrovně. Do čela jednotlivých zkušeben postavila zkušené vedoucí, kteří v oblasti zkušebnictví mají výbornou pověst nejen v ČR, ale i v zahraničí.


Základní dokument pro zkušebnictví

Základním dokumentem, který v České republice komplexně pojednává o „technických požadavcích na výrobky“ je zákon č. 22/1997 Sb. Tento zákon upravuje:

 • způsob stanovení technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo (přírodní) životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem,

 • práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo disponují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem

 • práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím,

 • způsob zajišťování informační povinnosti souvisejících s tvorbou technických předpisů a norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství.

U tehdejšího Výzkumného ústavu 010 Vyškov, ještě před platností tohoto zákona, existovala z hlediska potřeb vojenského, ale civilní zkušebnictví jednotlivá výzkumná a vývojová pracoviště, která v sobě zahrnovala i jednotlivé týmy zabývající se problematikou zkoušení. Systematicky a komplexně se management VTÚPV Vyškov začal zkušebnictvím zabývat v roce 1995.

Tato aktivita vyústila v roce 1997 vznikem Akreditované zkušební laboratoře č. 1103. Posouzení akreditačních kritérií, odborné způsobilosti a nezávislosti vykonávat rozsah předmětu akreditace bylo provedeno podle kritérií mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Akreditací pro účely zákona 22/1997 Sb., se rozumí postup zahájený na žádost právnické nebo fyzické osoby, na jehož základě vydá Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Osvědčení o tom, že je způsobilá ve vymezeném rozsahu provádět zkoušky výrobků, kalibraci měřidel a certifikační nebo jinou obdobnou technickou činnost.


Zkušební laboratoř č. 1103

V srpnu 2013 Úsek zkoušení techniky úspěšně, prošel reakreditací po pěti letech a obhájil kredit akreditované zkušební laboratoře č. 1103 s předmětem akreditace v rozsahu:

 • elektromagnetická kompatibilita,

 • elektrická bezpečnost,

 • elektrické silové zdroje,

 • seizmická způsobilost,

 • mechanická odolnost,

 • měření hluku, teplot a vibrací,

 • tenzometrie,

 • zkoušky záchytných sítí,

 • fyzikální veličiny,

 • osobní ochranné prostředky,

 • zkoušky vozidel,
 • tribotechnická diagnostika.

Zkušební laboratoř č. 1103 provádí svou činnost jako součást:

 • VTÚ s. p. – autorizované osoby č. 266,

 • VTÚ s. p. – notifikované osoby č. 2452.

Na činnost zkušební laboratoře č. 1103 navazuje VTÚ s.p., jako Certifikační orgán č. 3064 s Osvědčením k certifikaci výrobků s předmětem akreditace:

 • osobní ochranné prostředky,

 • záchytné sítě proti pádu z výšky,

 • elektrická generátorová soustrojí,

 • elektrické přístroje, zařízení a spotřebiče,

 • rádiová zařízení,

 • telekomunikační zařízení,

 • telekomunikační koncová zařízení

Zkušební laboratoř č. 1103 svou činnost realizuje v jednotlivých zkušebnách, které jsou rozděleny podle oboru zaměření a to:

 1. Zkušebnu elektromagnetické kompatibility.

 2. Zkušebnu vozidel.

 3. Zkušebnu speciálních měření.

 4. Zkušebnu elektrické bezpečnosti.

 5. Zkušebnu potápěčské techniky.

 6. Zkušebnu pohonných hmot a maziv.

 7. Zkušebnu speciálních systémů.

Zkušební laboratoř č. 1103 svou činnost provádí především podle následujících dokumentů:

 • IEC (International Electotechnical Commission) norma mezinárodní elektrotechnická komise,

 • ISO (International Organization for Standardization) mezinárodní organizace pro normalizaci,

 • CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectrique) norma speciální mezinárodní komise pro radiolektronické rušení,

 • ČSN – česká technická norma, EN – evropská norma,

 • Vlastní metodické postupy zkušební laboratoře,

 • ČOS – český obranný standard,

 • MIL-STD (Military Standard) – vojenská norma USA,

 • STANAG (Standardization Agreement) – standardizační dohoda NATO,

 • AECTP (Allied Environmental Conditions Testing Publication) – spojenecká publikace o zkoumání podmínek prostředí,

 • AP (Allied Publication) spojenecká publikace a další.

Zkušební laboratoř č. 1103 pro svou činnost využívá především:

 • rozhodnutí o autorizaci č. 17/2006 k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (OOP) v rozsahu:

 • OOP – pád z výšky (zachycující postroje, pásy pro pracovní polohování, spojky, spojovací prostředky, sedací postroje, tlumiče pádu, kotvící zařízení),

 • OOP – utonutí (záchranné plovací vesty),

 • OOP – plovací pomůcky,

 • OOP – potápění (potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem, mokré, polosuché a suché oděvy pro potápěče, potápěčské kompenzátory vztlaku),

  • Oprávnění MO Úřadu státního odborného dozoru k provádění revizí a zkoušek určených tlakových, plynových, elektrických a zdvihacích zařízení

  • Oprávnění od Technické inspekce ČR k provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení

Dále rozsah rozhodnutí se vymezuje na postupy posuzování shody:

 • ES přezkoušení typu – §4,

 • ES systém řízení jakosti výrobku – §5 citovaného nařízení vlády,

 • rozhodnutí o autorizaci č. 30/2007 k činnostem při posuzování shody výrobků z hlediska jejich EMC,

 • oprávnění úřadu pro civilní letectví ke zkoušení leteckých pozemních zařízení,

 • smlouvy s NBÚ o zajištění činnosti s prováděním měření útlumu Faradayových klecí a zajištění měření emisí pro certifikaci NBÚ prostředků zpracovávající klasifikované informace a jiné.

Pracovníci zkušební laboratoře č. 1103 aktivně pracují v technických komisích, jako je:

 • TNK 22 Elektrotechnické předpisy.

 • TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí.

 • TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita.

 • TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu,

 • TNK 96 Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum,

 • TNK 124 EPS a poplachové systémy,

 • Komise NATO pro řešení problematiky ohrožení vojenských počítačových sítí signály výkonových   

     mikrovln

Dále zástupce zkušební laboratoře č. 1103 pracuje jako tajemník technické komise pro akreditaci zkušebních laboratoří působících v oblasti elektrotechnického zkoušení, která je zřízena jako poradní a konzultační orgán ředitele Českého institutu pro akreditaci (ČIA) při technickém výboru pro akreditaci zkušebních laboratoří a zároveň je členem tohoto technického výboru pro akreditaci zkušebních laboratoří. Zkušební laboratoř se přihlásila k dodržování etického kodexu akreditované osoby, vyhlášené ČIA.


Závěr

Zkušebnictví ve Vyškově je stabilní organizační celek, který plně zabezpečuje potřebný rozvoj výzbroje AČR. Je pracovištěm, které svými náročnými zkouškami ověřuje nově zaváděnou techniku a materiál do AČR a je jejím nejspolehlivějším garantem, aby dostala jen tu nejkvalitnější techniku. Zárukou tohoto je to, že jednotlivé zkušebny řídí zkušení, vysoce odborně připraveni pracovníci (jako je např. Ing. Vladimír Váňa, Ing. Josef Zikmund, Ing. Ivan Štuchal, Ing. František Dostál, Ing. Jiří Chaloupka, PhD. a Ing. Josef Singer), kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti zkoušení.Ing. Lubomír Přikryl
Ředitel Úseku zkoušení techniky – akreditované zkušební laboratoře č. 1103
Vojenský technický ústav, s. p.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz