Czech English

10. 12. 2013VTÚ členem oborových asociací

Vojenský technický ústav je kromě své primární činnosti též vlivným členem asociací, jež mají za úkol všestranně podporovat společnosti nejen v rámci obranného průmyslu.

Zde se nabízí především známá Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP), jež sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Tato nevládní, nezisková organizace je již dlouhá léta respektovanou institucí, všemožně bojující za zájmy firem v této oblasti. Aktivní zde jsou zejména odštěpné závody VTÚPV a VTÚVM, jejichž náplní je výzkum, vývoj, výroba a servis pozemní vojenské techniky, zařízení, zbraní a munice.

VTÚ, s.p. je rovněž členem Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO). Toto dobrovolné sdružení specializovaných zařízení a zkušeben poskytuje služby v oblasti zkoušení, certifikace, inspekcí a posuzování u výrobků, systémů managementů, osob, procesů, činností a dalších. Výše uvedené platí v podmínkách VTÚ pro vyškovský odštěpný závod VTÚPV s v našich končinách zcela unikátním Úsekem zkoušení techniky, jenž byl na našem webu prezentován nedávno. Je to právě součást výše uvedeného úseku, jež je certifikována coby AO (autorizovaná osoba) 266, což ústav jejím prostřednictvím opravňuje zkoušet výrobky a vydávat certifikáty například v následujících oblastech:

  • Elektrická zařízení nízkého napětí (domácí spotřebiče – žehličky, vysoušeče, vařiče, varné desky, kancelářská zařízení)
  • Osobní ochranné prostředky (proti pádům z výšky, utonutí, potápěčské obleky)
  • Elektromagnetická kompatibilita

Třetí asociací, v níž se realizuje VTÚ, je Asociace leteckých výrobců (ALV). Členové tohoto uskupení dohromady pokrývají celé spektrum aktivit spojených s konstrukcí letadel, od návrhu, výzkumu a vývoje přes sériovou výrobu až po vlastní provoz a servis. Zde participuje odštěpný závod VTÚLaPVO, který je certifikován pro výzkum a vývoj, výrobu, zkoušky i servis v oblasti letadel, leteckých zařízení a některých informačních systémů.

Další významnou, leč relativně neznámou skutečností je spolupráce VTÚ s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), kde jsou někteří naši vysoce specializovaní zaměstnanci členy v těchto technických normalizačních komisích:

  • Technická normalizační komise 3 - Ochranné pracovní prostředky
  • Technická normalizační komise 22 - Elektrotechnické předpisy
  • Technická normalizační komise 33 - Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí
  • Technická normalizační komise 47 - Elektromagnetická kompatibilita
  • Technická normalizační komise 59 - Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu
  • Technická normalizační komise96 - Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum
  • Technická normalizační komise 124 - EPS a poplachové systémy

Jak lze vidět, vyjma práce ve prospěch vlastních výzkumných a vývojových programů, vyvíjejí experti VTÚ činnost i v oblastech přímo souvisejících s činností nejen jejich mateřského ústavu, ale rovněž mnoha jiných organizací a společností v daném oboru. Lze tak říct, že z know-how Vojenského technického ústavu mohou přímo profitovat celá průmyslová odvětví. Státní podnik s vynikajícím know-how a tradicí, jenž je lídrem ve své branži, tak napomáhá subjektům ze soukromého sektoru k dosažení komerčního úspěchu. A přesně tak to má být.

 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz