Czech English

17. 01. 2015Třikrát na aktuální téma

Trojice nových ředitelů: Mgr. Jiří Protiva (uprostřed), Ing. Jiří Čuma (vpravo) a Ing. Ján Roman

Personální změny ve státním podniku VTÚ přinesly nové obsazení vrcholných funkcí. Trojici ředitelů – Mgr. Jiřímu Protivovi, řediteli Vojenského technického ústavu, s.p. z pověření, Ing. Jiřímu Čumovi, řediteli odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany, a Ing. Jánovi Romanovi, řediteli odštěpného závodu Vojenský technický ústav výzbroje a munice - jsme položili tři shodné dotazy. V následné „trilogii“ tak naleznete nejednu odpověď na vaši otázku.

 

1. Jaké jsou priority ve vaší působnosti a jaký zvolíte postup při jejich realizaci?

Jiří PROTIVA

Na prvním místě zmíním hospodářskou stabilizaci státního podniku, respektive nastartování hospodářského růstu po loňském roce, který bude pro VTÚ s velkou pravděpodobností ztrátový. Další prioritou je zaměstnanecká ustálenost. To je klíčová indicie podniku. Učiním maximum možného, aby zaměstnanci dostali nový impuls související s efektivitou jejich vysoce sofistikované činnosti. Jejich odbornosti jsou v mnoha případech unikátní, avšak finální krok neboli stávající realita dodávek a služeb zákazníkům jim ubírala na profesním optimismu.

Jiří ČUMA

Zásadní je stabilizovat personální obsazení. Jinými slovy, dát lidem novou perspektivu, v níž budou moci rozvíjet svoje profesních kvality. Je však třeba si uvědomit, že toho lze dosáhnout jen tehdy, pokud bude mít podnik dostatek finančních prostředků. To s sebou nese i zlepšení komunikace jak s naším zakladatelem, tak i dalšími zákazníky. Alespoň ve střednědobém výhledu musí být jasné, co a v jakých časových termínech se bude realizovat. Přestože se v současné době nacházíme v ne příliš dobré kondici, jsem přesvědčený, že odborné portfolio VTÚLaPVO je dostatečně široké a kvalifikované.

Ján ROMAN

V návaznosti na organizační změny, které VTÚVM během několika posledních let negativně postihly, vytvořit opětovně fungující strukturu podniku se stabilním personálním obsazením, jehož kompetence budou přesně definovány. Do popředí stavím také snahu o nové zakázky mimo rezort ministerstva obrany při zachování nosných projektů ze strany zakladatele. K tomu bude třeba lepší spolupráce s místními firmami a organizacemi, a to jak na poli služeb (nabídka spolupráce při přípravě a vedení dotačních projektů, které by přispěly k inovacím v těchto podnicích), tak ve výrobní sféře (například konstrukce, kabeláže, výroba prototypů). Dále zmíním intenzivnější spolupráci s výzkumně-vývojovou základnou (např. UO Brno, VUT Brno, UTB Zlín) a vytvoření projektů výzkumu a vývoje v rámci Technologické agentury. Za prioritní rovněž považuji větší propagaci jak státního podniku VTÚ, tak jeho odštěpných závodů s důrazem na nabídku našich služeb a výsledky výzkumu, vývoje a výroby.

 

2. S jakými změnami mají zaměstnanci podniku počítat?

Jiří PROTIVA

Nepředpokládám, že se budou v dohledné době rapidně snižovat počty zaměstnanců nebo upravovat finanční ohodnocení. Vše však záleží na vývoji v prvním kvartálu roku 2015. Státní podnik bude pokračovat v restrukturalizaci v souladu s plánem konsolidace, jak to schválila dozorčí rada. Není tajemstvím, že jedním z klíčových úkolů bude odprodej nepotřebného majetku, a to zejména slavičínského odštěpného závodu. Ze získaných prostředků budou sanovány stávající ztráty. Cílem je zlepšit hospodářský výsledek podniku tak, aby byla zachována zaměstnanost a schopnosti podniku.

Jiří ČUMA

Nikdo ze zaměstnanců VTÚLaPVO nemusí mít obavy, že změna na postu ředitele přinese zásadní změny. S mým předchůdcem Ing. Františkem Padělkem preferujeme de facto totožný styl práce a jednání s lidmi. Tak to zůstane i nadále. Na druhou stranu je třeba vnímat, že jako bývalí vojáci zastáváme názor, že co má být realizováno, to má být hned nebo i dříve, aniž by to mělo vliv na kvalitu. V odštěpném závodě je navozený konsolidovaný systém, na kterém budu stavět. Není třeba se bát budoucnosti. Čeká nás řada výzev.

Ján ROMAN

Zaměstnanci VTÚVM mohou počítat s větším nasazením vedení odštěpného závodu pro získání zakázek, a to i mimo rezort ministerstva obrany. Dále se změnami v personálním členění jednotlivých úseků a týmů s cílem optimalizovat výzkumné, vývojové a výrobní procesy.

 

3. Co považujete za klíčové pro progres VTÚ?

Jiří PROTIVA

Řečeno sportovní terminologií, podstatně větší tah na branku v souvislosti s potencionálními obchodními případy, a to nejenom primárně mezi VTÚ a zakladatelem a bezpečnostními složkami, ale také směrem k civilnímu sektoru, dotačním titulům a dalším obchodním aktivitám. Musíme účelně uplatňovat vícezdrojové financování v širokém spektru zákazníků. To je cesta, jak dostat podnik do kladných hospodářských čísel a udělat z VTÚ unikátní subjekt v tuzemsku. Odborné know-how tady nepochybně je.

Jiří ČUMA

Je třeba klást důraz na efektivitu v odborném portfoliu. Máme celou řadu oblastí, které lze charakterizovat jako dlouhodobě a oboustranně profitující. Jak pro státní podnik, tak pro zákazníky. To je stabilizační indicie. Vedle toho nelze opomíjet problematiku vědy a perspektivních programů. Za všech okolností musíme být konkurenceschopní. Vždyť děláme činnosti, které jsou svým způsobem jedinečné.

Ján ROMAN

Změnu přístupu kompetentních složek ministerstva obrany ve vztahu k VTÚ. Měly by pochopit, že Vojenský technický ústav byl vytvořen pro jejich potřeby a pro potřeby zajištění obranyschopnosti státu a že tedy již ze své podstaty (má jinou strukturu, nakládá se státním majetkem, řídí se zákonem o zadávání veřejných zakázek atd.) nemůže stát na "stejné startovní čáře" s jinými právnickými subjekty. Bez změny tohoto přístupu jsou všechny snahy o jakýkoliv progres ve VTÚ zbytečné.

 

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz