Czech English

19. 03. 2015Společnou dohodou o spolupráci k progresu

Společnou dohodou o spolupráci k progresu

Devatenáctý březen nebyl důležitým dnem jenom pro Josefy a Josefky, ale rovněž pro Univerzitu obrany a Vojenský technický ústav. Proč? V prostorách ředitelství VTÚ, s. p. byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi oběma institucemi. Svými podpisy ji stvrdili rektor - velitel UO brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. a ředitel VTÚ, s. p. Mgr. Jiří Protiva.

Spolupráce ústavu zaměřeného na výzkum, vývoj a zkušebnictví a vysoké školy doposud spočívala v jednotlivých aktivitách. Podpis tohoto rámcového dokumentu reprezentuje ucelený a efektivní proces do budoucna. Univerzita obrany jej bude realizovat například cílenými přednáškami o nových využitelných přírodních jevech, trendech rozvoje vybraných oborů a technologiích společného zájmu pro vybrané zaměstnance státního podniku nebo realizací speciálních teoretických výpočtů, simulací, modelování a analýz pro potřeby vývoje, výroby a zkušebnictví při řešení projektů a realizací obchodního a výrobního programu VTÚ.

Státní podnik se bude na spolupráci podílet mimo jiné exkurzemi pro studenty UO ve svých konstrukčních kancelářích, zkušebních laboratořích a výrobních zařízeních nebo zapojením vybraných zaměstnanců jako vedoucích bakalářských a diplomových prací a školitelů-specialistů při zpracování disertačních prací, jakož i oponentů závěrečných prací.

Preferovanou formu spolupráce představuje využití vědomostního vědecko-výzkumného a technologického potenciálu smluvních stran v podobě společného generování nových projektů vědy, výzkumu, inovací a expertní činnosti, jejich prosazování u národních, mezinárodních a nadnárodních poskytovatelů dotací a jejich společné prosazování a řešení na základě vytváření společných výzkumných a vývojových týmů složených jak ze zaměstnanců Vojenského technického ústavu, s. p., tak i Univerzity obrany.    

Dokument je rozdělený do devíti článků, v nichž jsou zevrubně charakterizována potřebná obsahová a organizační ustanovení. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, konkrétně do 31. prosince 2018. Její praktické naplňování budou koordinovat a řídit prorektor pro vědeckou a expertní činnost Univerzity obrany a technický ředitel Vojenského technického ústavu v součinnosti s řediteli odštěpných závodů VTÚ, s. p.

„V této chvíli se potkávají dvě instituce, které jsou svým způsobem jedinečné. Pokud dokážeme naše know-how optimálně spojit, tak budeme nejen více konkurenceschopní, ale i potřební pro našeho zřizovatele, což je Ministerstvo obrany. Těším se na spolupráci,“ konstatoval generál Přikryl.

„Doposud jsme zaznamenávali naši parciální spolupráci, ale podpisem této smlouvy ji rámcově zastřešujeme. Zásadní pro nás je, že právě resortní Univerzita obrany bude náš prioritní partner v akademické oblasti. K naplňování dohody do konkrétní podoby máme optimální předpoklady. Uděláme proto maximum, abychom ji efektivně realizovali,“ dodal ředitel VTÚ, s. p. J. Protiva.      

    

Připravil: Pavel Lang, manažer PR VTÚ, s. p.

Foto: Iva Braunspergerová

    

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz