Czech English

11. 01. 2017Současný hospodářský vývoj jako základ pro modernizaci

Současný hospodářský vývoj jako základ pro modernizaci

Nastolený trend ve Vojenském technickém ústavu, s. p. pokračuje dál. Aktuálním důkazem je kladný hospodářský výsledek za rok 2016 coby zásadní předpoklad pro další rozvoj státního podniku. O tom, jak bylo této profesní mety dosaženo, jsme hovořili s ředitelem VTÚ Mgr. Jiřím Protivou.    

 

Pane řediteli, vzestup státního podniku má další pokračování, a to v hospodářském výsledku za loňský rok. Je kladné hospodaření hlavní zprávou pro VTÚ?

Nepochybně ano. Vojenský technický ústav opět dosáhl kladného hospodářského výsledku a prošel jakousi ozdravnou fází, která je předpokladem pro jeho další rozvoj. Tento úspěch navíc zvyšuje fakt, že v novodobé historii státního podniku jsou takzvaně v černých číslech samostatně i všechny tři odštěpné závody – VTÚLaPVO Praha-Kbely, VTÚPV Vyškov a VTÚVM Slavičín. Obzvlášť významné je to u slavičínského závodu, který byl ještě před třemi roky v hlubokém útlumu a dnes se mu začíná dařit.

 

Co pro vás osobně znamená tento zásadní obrat VTÚ?

Každý vrcholný manažer si stanovuje cíle, ke kterým chce dospět. Nám se je daří postupně naplňovat. Samozřejmě, že mě to těší a zároveň dál motivuje.  Cílů, které jsou před námi, je ještě mnoho.

 

Můžete naznačit cesty k úspěchu?

Základem úspěchu byla poctivá každodenní práce. Navíc se k tomu do značné míry přidala vyšší spojitost lidí s realizovanými projekty. Faktorem prosperity byl i neustále budovaný pozitivní kredit státního podniku a jeho stálá obhajoba na veřejnosti. To nás zavazuje do budoucna, abychom díky své práci důvěru zákazníků neztratili, naopak ji upevňovali. Proč to nepřiznat, že zpočátku nebylo nahlížení na VTÚ optimální. Nastoupená cesta se nám postupně osvědčuje. Rozšiřuje se spolupráce se zákazníky ze státní sféry, ale i v rámci komerčního sektoru. K tomu přispívá i stávající složitá bezpečnostní situace, v níž je státní podnik čím dál více vnímán jako stabilní partner státu při řešení technických otázek souvisejících s bezpečností ČR. Na tomto místě je třeba poděkovat za trvalou podporu zakladatelskému resortu, tj. Ministerstvu obrany, a stěžejnímu zákazníkovi, kterým je Armáda České republiky.

 

Předloňský rok VTÚ dosáhl v souvislosti s kladným hospodářským výsledkem pomyslného vítězství a vloni jste jej úspěšně obhájili. Co bylo těžší?

Nelze říct, kdy to bylo těžší. V předloňském roce jsme byli konfrontováni s jinými faktory než vloni. V roce 2015 jsme museli existenčně VTÚ obhájit a nepromarnit období šance. VTÚ se podařilo postavit na nohy. Rok 2016 byl rokem hospodářské stabilizace. Důležitým počinem za uplynulé období byla také optimalizace nemovité infrastruktury, včetně optimalizace majetku v areálu muničních skladů Vrbětice. Loňský rok pro nás představuje dobrý základ k další prosperitě, tedy k tomu, aby se VTÚ stal moderním subjektem v obranném a bezpečnostním průmyslu České republiky. Dobrou zprávou je i to, že jsme si již v roce 2016 vytvořili jasnou představu o činnosti podniku na rok následující. Státní podnik stojí před náročnými, respektive rozsáhlými úkoly. Jako příklad z mnoha dalších uvedu projekty související s řízením letového provozu, dílenskou a vyprošťovací technikou, zdravotnickými moduly nebo vývojem munice a muničních systémů.

 

Kolik projektů VTÚ ročně realizuje?

Celkově je to zhruba dvě stě projektů za rok. Jedná se zejména o projekty související se systémovou integrací, aplikovaným vývojem či expertní a konzultační činností. Portfolio státního podniku je velice široké a tudíž zde není prostor, abych dílčí zakázky detailněji popisoval. Zevrubné informace o klíčových projektech VTÚ chci nadále prezentovat v resortních i odborných médiích a samozřejmě i v rámci nadcházejících oslav „95+5“ - 95. výročí založení odštěpného závodu VTÚLaPVO a 5. výročí vzniku státního podniku VTÚ. Na adresu námi realizovaných projektů mám ještě jednu poznámku. Za poslední období se nám daří odštěpné závody VTÚ profesně propojovat a zakázky realizovat komplexněji.       

 

Můžete být konkrétnější?     

Při mém nástupu do funkce ředitele státního podniku na počátku roku 2015 jsem vnímal jakousi individuálnost odštěpných závodů. I když ctím jejich historické kořeny a určitou svébytnost, moje vize byla tyto odštěpné závody efektivněji propojit. V tom tkví, dle mého názoru, nepřehlédnutelná unikátnost podniku. Tato podniková součinnost se postupně daří realizovat v praxi. Rok 2016 tomu byl v celé řadě příkladem. Mezi moje priority patří prezentace podniku jako kompaktního celku pod jedním logem VTÚ.

 

Hovoříte o progresu VTÚ, tudíž se nabízí otázka, nakolik jej tzv. poznají na vlastní kůži sami zaměstnanci?

Nepochybně to již zaznamenali. Těch faktorů je celá řada. Počínaje pracovní atmosférou v podniku, včetně logistického a technologického zázemí, a konče mzdovou politikou, jež umožňuje zaměstnance efektivněji motivovat. Během posledních dvou let jsme ve VTÚ zavedli různé benefitové programy a v rámci kolektivního vyjednávání s odbory jsme dospěli k dalším benefitům. Jedná se například o penzijní připojištění nebo indispoziční volno. I když ve finančním ohodnocení máme jisté limity, musíme být schopni zaměstnance motivovat jinou smysluplnou přidanou hodnotou. Intenzivněji se zaměřujeme na mladé lidi. Obecný problém nedostatku technicky vzdělaných lidí pociťujeme i ve VTÚ. Proto se kontaktujeme s vysokými i středními školami a odbornými učilišti, kde prezentujeme unikátní odbornost a profesní specifika práce ve VTÚ. Nemůžeme dopustit, aby dlouholeté zkušenosti našich odborníků nebyly předávány mladší generaci.  

 

Zmíníte prioritu VTÚ pro rok 2017?

Veškerá činnost podniku směřuje k udržení kladného hospodaření, což není samozřejmostí, a zachování specifických schopností. Dílčích cílů je několik, zmíním například upevnění pozice VTÚ coby certifikační národní autority nebo projektové kanceláře jako podpůrného prvku pro potřeby státních institucí. Rok 2017 bude pro VTÚ především rokem rozvoje a modernizace.

 

Text: Pavel Lang

Foto: Pavel Novotný

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz