Czech English

18. 10. 2013Expertní služby ve prospěch (nejen) ozbrojených sil ČR

Na několik otázek a odpovědí ohledně současné situace Vojenského technického ústavu pozemního vojska Vyškov si udělal čas Ing. Jaroslav ŠTRUPL, ředitel odštěpného závodu VTÚPV.

Pane řediteli, současný VTÚPV je pokračovatelem dlouhé tradice vojenské výroby ve Vyškově. Změnilo se něco ve fungování ústavu se začleněním do struktury nově vzniklého Vojenského technického ústavu?

Ano, máte pravdu. Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov skutečně má dlouholetou tradici v oblasti výzkumu, vývoje, speciální výroby a zkušebnictví. K 1.7.2013 po provedení restrukturalizace odštěpného závodu došlo k novému nastavení jednotlivých procesů, jak uvnitř závodu, tak i směrem k ředitelství v Praze – Kbelích. Hlavní oblasti činnosti zůstaly stejné na základě požadavků zakladatele, tedy Ministerstva obrany ČR.

Jaké jsou z Vašeho pohledu nejvýznamnější produkty či služby, které dodáváte Armádě ČR?

Pro AČR jako koncového uživatele zabezpečujeme výzkum, vývoj, inovace a výrobu prototypů, malosériovou výrobu a zkušebnictví především co se týče bojové a speciální techniky, včetně vybraných speciálních nástaveb. Dalšími oblastmi, ve kterých se angažujeme, jsou ženijní a logistická technika či mobilní prostředky druhů vojsk - například kontejnery zdravotnické služby pro potřeby polních nemocnic či mobilní pracoviště geografické a hydrometeorologické služby. Dále schvalujeme technickou způsobilost vozidel, provádíme tribotechnickou diagnostiku, nebo servis a opravy vojskové techniky a materiálu.

Vaše portfolio ovšem zdaleka nemusí být atraktivní jen pro armádu. Spolupracujete i s jinými složkami ozbrojených a záchranných sborů, případně s civilními subjekty?

V současné době kromě armády spolupracujeme také s Policií ČR, Hasičskými záchrannými sbory a dalšími orgány státní správy a samosprávy, kterým poskytujeme obdobné služby jako pro AČR.

Součástí Vašeho ústavu jsou specializované zkušebny. Můžete nám blíže představit jejich činnost?

Zkušebnictví u odštěpného závodu VTÚPV má dlouhodobou tradici a během svého působení získalo akreditaci k provádění zkoušek v mnoha oblastech. Úsek zkoušení techniky z hlediska akreditace svých činností působí jako akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103.

Disponuje v rámci svého technického vybavení některými unikátními zařízeními v ČR. Jsou to zejména zařízení pro zkoušení elektromagnetické kompatibility, elektrických zdrojových soustrojí, potápěčské výstroje a výzbroje, kolové a pásové techniky a konstrukčních skupin techniky a seismické způsobilosti.

Plánujete v budoucnu další investice do úseku zkušebnictví? Pokud ano, jaké plány s tímto segmentem vašich aktivit máte?

Každá zkušebna v dnešní době musí sledovat trendy rozvoje oboru ve světě a svojí činností potom musí být schopna pokrývat požadavky na ověření parametrů moderně a nově vyvíjené techniky. Je patrné, že investice do této oblasti jsou nutné, samozřejmě s ohledem na efektivní a účelné využití prostředků. Na rok 2014 plánujeme dle Plánu investic větší rozvoj do zkušebny speciálních měření v oblasti simulačních životních zkoušek vojenské techniky a dalších komponentů pro civilní využití. Další oblasti investic je u zkušebny elektromagnetické kompatibility, kde se zabýváme mimo jiné generací výkonných elektromagnetických polí, například charakteru elektromagnetického impulsu jaderného výbuchu výkonového mikrovlnného elektromagnetického pole – HPM a širokopásmého výkonového elektromagnetického pole – UWB. Výše uvedené jevy se prosazují ve vývoji a zavádění nových technologií, které mají perspektivu, jak ve vojenské, tak i v civilní oblasti.

Jaké jsou vyhlídky VTÚPV do roku 2014? Chystají se nějaké velké zakázky?

Co se týče rozvoje VTÚPV na další období, tak další směr byl podrobně rozpracován v „Koncepci státního podniku na léta 2013-2017“. Na další období máme uzavřené v oblasti výzkumu a vývoje několikaleté projekty pro AČR. Další zakázky budou postupně uplatňovány, jak v oblasti investic, tak i běžných výdajů v průběhu celého roku dle požadavků uživatelů.

Děkujeme za rozhovor.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz