Czech English

24. 11. 2014Desítka komunikačních a informačních systémů KIM 5 míří z VTÚ do armády

Desítka komunikačních a informačních systémů KIM 5 míří z VTÚ do armády

Vojenský technický ústav, s. p. připravil prostřednictvím svého odštěpného závodu VTÚLaPVO (Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany) další významný projekt – komunikační a informační modul KIM 5. Jedná se o soupravu, která je určena pro zabezpečení komunikační a informační podpory míst velení praporních, respektive rotních úkolových uskupení při rozmístění a působení (vedení bojové činnosti) na území České republiky nebo při nasazení v zahraničních misích. V praxi jde o doplnění stávajícího operačně taktického systému velení a řízení pozemních sil (OTS VŘ PozS) velice sofistikovaným prvkem.

Smlouva mezi Českou republikou, zastoupenou zástupkyní prvního náměstka ministra obrany, ředitelkou Národního úřadu pro vyzbrojování JUDr. Jitkou Nalevajkovou, a Vojenským technickým ústavem, s. p., zastoupeným ředitelem Václavem Irovským, byla podepsána 13. listopadu 2014 a jejím předmětem je dodávka 10 kusů souprav komunikačních a informačních modulů KIM 5 dle specifikace s požadovaným provedením jak podnikových, kontrolních a vojskových zkoušek, tak zaškolením obsluhy v rozsahu čtyřiadvaceti výukových hodin.

Soupravy KIM 5 budou rezortu obrany předány nejpozději do konce listopadu příštího roku. "Vojenský technický ústav vyrobí dvě soupravy KIM 5 k provedení kontrolních zkoušek do 31. srpna 2015. V průběhu následujících dvou měsíců na nich proběhnou vojskové zkoušky. Dokončení výroby dalších osmi souprav se realizuje do konce října 2015. Předání všech deseti modulů KIM 5 prvotnímu příjemci se uskuteční do 30. listopadu 2015," upřesňuje zástupce VTÚ, s.p.     

Po bezmála třech letech od prvních pracovních jednání mezi VTÚ, s. p. a příslušnými složkami rezortu ministerstva obrany lze očekávat zavedení dalšího progresivního modulu vycházejícího ze specifikace zadavatele do výzbroje Armády České republiky. "První pracovní jednání proběhla na počátku roku 2012, kdy se začaly formulovat takticko-technické požadavky na tento systém, které následně vyústily v jejich finální formulaci v podobě technické specifikace, jež byla následně předána k realizaci akviziční potřeby tehdejší sekci vyzbrojování ministerstva obrany," říká ředitel úseku komunikačních a informačních systémů VTÚLaPVO a manažer projektu Jiří Čuma.

Nezbytnost takto definovaného komunikačního informačního prvku vyplynula zejména z praxe úkolových uskupení Armády ČR v afghánských misích ISAF, které v té době používaly takzvané datové přenosy. Nebylo sporu o tom, že nový systém zvýší operační schopnosti jednotek nasazených v zájmových oblastech. "Komunikační informační modul KIM 5 koncipovaný jako bezobslužné zařízení se měl stát dalším z rodiny úspěšných systémů řady KIM (KIM 10, KIM 50 a KIM 100), které byly na základě operačních požadavků v minulých letech vyvinuty a postupně po úspěšném zavedení do užívání nasazeny ve prospěch jednotek Armády ČR," dodává Čuma a upřesňuje počet účastníků vnitřní komunikace pro KIM 5: "V reálu se jedná o 25 účastníků s možností dalšího rozšiřování."

V této souvislosti je třeba uvést, že KIM 5 reprezentuje sofistikovaný prvek, jenž je předurčený pro komunikační a informační zabezpečení míst velení na stupni rota, respektive prapor. Úkolová uskupení zabezpečí jak datovou, tak hlasovou komunikaci s odděleným systémem utajeného velení a řízení v lokalitách nasazení. Nelze nezmínit také některé pozitivní skutečnosti. Obecně je lze charakterizovat následovně: technická kompatibilita se stávajícími systémy, certifikace Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení tajné, nouzové napájení vlastního systému KIM 5, zabezpečení spolehlivého provozu v rozsahu stanovených klimatických parametrů, snadná a bezpečná manipulace vlastními obsluhami za dodržení platných hygienických norem a vysoká flexibilita spočívající v krátkých časových lhůtách aktivace při změnách míst velení. Suma sumárum, KIM 5 představuje ve své kategorii tuzemský originální modul, kterému v současné době nekonkuruje obdobný systém.

Zrod modulu KIM 5 nelze přirovnat k pomyslné procházce růžovou zahradou. Nejedna peripetie mezi smluvními stranami situaci zkomplikovala. S jistou nadsázkou lze pojmenovat dvě třecí plochy: technické řešení a finanční náročnost.

Před VTÚLaPVO stála v roce 2012 zřetelná meta: vypracování filozofie a následné (po podpisu smluvního vztahu) schválení návrhu technického řešení KIM 5, zhotovení dvou kusů prototypu, funkční, podnikové a kontrolní zkoušky, předání modulu k vojskovým zkouškám a v případě jejich úspěchu pak zahájení malovýroby čtyř kusů. Další jednání zainteresovaných stran dospěla k upřesněnému počtu patnácti souprav. K tomu byl dodavatel již připravený.

Zlom nastal v březnu 2013, kdy potencionální uživatel upřesnil a rozšířil specifikaci KIM 5 o prostředky pro vnější radiovou komunikaci, která doposud nebyla součástí projektu a vyrábí ji jiný dodavatel (Harris). Plynulost zakázky se tímto na nějaký čas ocitla na mrtvém bodě. To proto, že alokované finanční prostředky již negarantovaly dodávku výše uvedeného počtu KIM 5 pro rezort obrany. Na jednacím stole se objevil návrh na deset souprav.

Následovaly výzvy ke snížení nabídkové ceny od uživatele a upřesnění nabídkové ceny od dodavatele. Do posouzení cenové nabídky vstoupil také soudní znalec. Jeho stanovisko přitom bylo klíčové - ve hře bylo (ne)dokončení vývojového projektu a podpis smlouvy. Nakonec se obě strany ve věcech technických a ekonomických, včetně kupní ceny, shodly a svůj záměr stvrdily podpisem smlouvy.

 

Navrhovaná filozofie řešení                       

Komunikační a informační modul KIM 5 bude sestávat z následujících základních bloků:

-      Blok I (komunikační blok)

-      Blok IIA a Blok IIB (bloky LAN)

-      Blok III (blok KRYPTO)

-      Blok IV (blok napájení)

 

Další část KIM 5 tvoří výnosné příslušenství v přepravních obalech, rádiové a radioreléové komunikační prostředky, které mohou na základě konkrétního úkolu rozšířit základní sestavu a dále nezbytné příslušenství k těmto komunikačním prostředkům pro následné vložení a funkční zapojení těchto prvků do základní sestavy KIM 5.

Jak již bylo řečeno, modul KIM 5 je řešen jako bezobslužné zařízení s možností dálkové správy. Půdorysné rozměry všech jeho bloků (přepravních kontejnerů) musí garantovat bezproblémové stohování nad sebou a budou konstruovány tak, aby za provozu umožňovaly jednoduchý přístup ke konektorům jednotlivých rozhraní bloků.

Představitelé VTÚ, s.p. jsou přesvědčeni, že připravované technické řešení, které bude ve všech ukazatelích naplňovat požadavky technické specifikace, bude odpovědnými orgány AČR schváleno, a zadavateli a v konečné fázi pak i uživateli bude po procesu nezbytných zkoušek dodán kvalitní systém.

Další informace o komunikačním a informačním modulu KIM 5 z produkce Vojenského technického ústavu, s.p. budou postupně zveřejňovány v návaznosti na časový harmonogram plnění dodávky pro Ministerstvo obrany ČR.

 

Autor: Mgr. Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz