Czech English

Autorizovaná osoba č. 266

 • Certifikační orgán č. 3064 pro certifikaci výrobků - osvědčení o akreditaci č. 85/2013 
 • Notifikovaná osoba č. 2452 (Autorizovaná osoba č. 266)

                       

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků (COV) provádí certifikaci elektrotechnických výrobků a osobních ochranných prostředků proti pádu z  výšky a proti utonutí (záchranné vesty, plovací vesty, kompenzátory vztlaku, suché obleky) pro posouzení shody ve smyslu příslušných nařízení vlády/evropských směrnic. V roce 2013 byl COV jako jeden z prvních v ČR úspěšně reakreditován podle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Základní, veřejně přístupné dokumenty COV jsou:

 • Příručka jakosti certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků
 • Rozsah akreditace certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků
 • Postupy činností certifikačního orgánu
 • Certifikační a zkušební řád

 

Notifikovaná osoba provádí zejména

1. v případě požadavku Komise EU nebo národního orgánu pro dozor nad trhem také stanovisko v souvislosti se splněním požadavků nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení nízkého napětí (rozhodnutí o autorizaci č. 8/2013). Rozsah výrobků, pro které je vykonávána činnost autorizované osoby dle tohoto nařízení vlády:

 • spotřebiče pro domácnost, tj. vysavače, potravinářské mixéry a stroje na zpracování, mísení apod., masážní spotřebiče, vysoušeče vlasů, sušáky na ruce, žehličky, přístroje pro ohřev tekutin, přístroje pro vytápění místností, mikrovlnné trouby, vařiče a varné desky, grily a opékače;
 • informační technika a kancelářská zařízení;
 • měřicí, řídicí a laboratorní zařízení;
 • elektrická generátorová soustrojí.

2. vydává vyjádření o splnění požadavků nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (rozhodnutí o autorizaci č. 10/2013). Autorizace je vydána pro rozsah všech stanovených výrobků podle § 1 odst. 4 a postupu posuzování shody podle přílohy č. 3 NV 616/2013 Sb.

3. provádí ES certifikaci typu podle ve smyslu nařízení vlády č. 21/2013 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (rozhodnutí o autorizaci č. 9/2013). Autorizace je vydána pro následující skupiny výrobků:

 • ochranné prostředky proti pádům z výšky (jen zachycovací postroje, sedací postroje, pásy pro pracovní polohování, spojky, spojovací prostředky, tlumiče pádu, kotvicí zařízení)
 • ochranné prostředky proti utonutí a nadnášecí pomůcky (jen záchranné plovací vesty pro děti nad 20 kg a pro dospělé bez určených pro zvláštní účely, plovací pomůcky pouze s pevným vztlakovým materiálem bez určených pro výuku plavání a pro zvláštní účely, potápěčské kompenzátory vztlaku)
 • specializované oblasti působnosti: prostředky k ochraně dýchacích orgánů při potápění (jen potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem)
 • specializované oblasti působnosti: potápěčské obleky (jen mokré a suché včetně aktivně zahřívaných nebo ochlazovaných, bez ochrany proti chemikáliím a mikroorganizmům)

 

Autorizace je vydána pro postupy posuzování shody: 

 • ES přezkoušení typu - § 4
 • ES systém řízení jakosti výrobku - § 5
 • systém zajištění ES jakosti výroby prostřednictvím dohledu - § 6 ve smyslu NV 21/2003 Sb.

 Žádost o ES certifikaci typu – česky, anglicky

 

Kontakt:

Ing. Milan Bezděk

Vojenský technický ústav, s.p.,

odštěpný závod VTÚPV

Víta Nejedlého 691

682 01 Vyškov

tel: 910 105 517

fax: 910 105 499

e-mail: milan.bezdek@vtusp.cz

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz